Teplice nad Metují

Resocializační oddělení se zaměřuje na poskytování komplexní sociální práce, péče a podpory osobám
žijícím se závislostí na alkoholu či jiných drogách a osobám s osobnostními deficity v důsledku závislosti,
které se nemohou vrátit do svého přirozeného sociálního prostředí bez dlouhodobé podpory
v bezalkoholovém a bezdrogovém prostředí. Cílem je pomoci těmto osobám znovu získat nebo upevnit
sociální a jiné návyky, které jim umožní udržet si abstinenci a zlepšit svou sociální situaci a svůj
dosavadní způsob života.

Typický klient:

 • Osoba přicházející z detoxifikace, z léčebny, z domácího prostředí, s kompenzovanou
  a potvrzenou závislostí odborníkem.
 • Osoba se získanými osobnostními deficity v důsledku závislosti, která není schopná fungovat
  ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 • Osoba s možným chybějícím dlouhodobým náhledem na abstinenci.
 • Osoba s nízkou soběstačností v důsledku závislosti, potřebující permanentní dohled, dopomoc
  a podporu.
 • Osoba vyžadující dlouhodobou podporu v bezalkoholovém či bezdrogovém prostředí,
  prostřednictvím prvků zvláštního režimu.
 • Osoba vyžadující jinou, než výhradně ošetřovatelskou péči.
 • Možnost využití kompenzačních pomůcek pro osoby s horším zdravotním stavem či omezenou
  mobilitou.
 • Osoba omezená ve svéprávnosti v různých oblastech života.

Činnosti na oddělení:

 • Poskytování individuálně přizpůsobené podpory a sociální práce posilováním osobnostních
  kompetencí, převážně prostřednictvím aktivizačních a socioterapeutických činností.
 • Pomoc v oblastech sebeobsluhy, sebepéče, vztahů, finančního zajištění a zdravotního stavu,
  péče o prostředí, motivace k osobnímu rozvoji.
 • Podpora v osvojování si, upevňování nebo znovu nabytí sociálních návyků a osobních
  dovedností, trénink zátěžových situací.
 • Zajištění bezpečného a podporujícího prostředí pro klienty.
 • Uplatňování komplexního a multidisciplinárního přístupu.
 • Příprava klientů na návrat do původního prostředí nebo přechod do vhodné návazné služby.

Smysl práce na oddělení: Resocializační práce na oddělení má za cíl pomoci klientům překonat
důsledky závislosti a související problémy tím, že jim poskytne nástroje potřebné k vedení
zodpovědnějšího a samostatnějšího života. Zdůrazňuje se význam udržení abstinence, zlepšení sociální
situace a způsobu života klientů prostřednictvím komplexní sociální práce a specifického režimu
zaměřeného na jejich individuální potřeby a specifikace.