Teplice nad Metují

Oddělení syndromu demence nižšího věku se specializuje na poskytování služeb osobám, které trpí
demencí způsobenou dlouhodobou závislostí na alkoholu. Tyto osoby mohou vykazovat i mírné stupně
retardace a vyžadují speciální ošetřovatelskou péči doplněnou o intenzivní trénink kognitivních
schopností, s další podporou zaměřenou na zmírnění projevů alkoholové demence, snahou o zamezení
rozvoje demence a udržení stávajícího stavu.

Typický klient:

 • Osoba starší 35 let trpící etylickou demencí v důsledku závislosti na alkoholu.
 • Osoba s možnou mírnou retardací vyžadující komplexní sociální a ošetřovatelskou péči.
 • Osoba schopná fyzicky zvládat úkony péče o sebe sama, ale vyžadující dohled nebo slovní
  vedení.
 • Osoba, u které lze očekávat změny v projevech demence do šesti měsíců, až jednoho roku
  pobytu ve službě.
 • Možnost využití kompenzačních pomůcek pro osoby s horším zdravotním stavem či omezenou
  mobilitou.
 • Osoba omezená ve svéprávnosti v různých oblastech života.

Činnosti na oddělení:

 • Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče s důrazem na podporu sebeobsluhy a sebepéče.
 • Provádění tréninku kognitivních schopností pro udržení nebo zlepšení stávajícího stavu
  kognitivních funkcí.
 • Přizpůsobení prostředí k potřebám klientů s cílem vytvořit co nejbližší prostředí běžnému
  způsobu života.
 • Podpora a rozvoj soběstačnosti, schopností a dovedností klientů za účelem zvýšení kvality
  jejich života.
 • Monitorování a hodnocení změn v projevech demence a případná postupná úprava plánu
  péče.
 • Uplatňování komplexního a multidisciplinárního přístupu.

Smysl práce na oddělení: Cílem práce na oddělení pro syndrom demence nižšího věku je vytvoření
bezpečného a podporujícího prostředí, které maximalizuje soběstačnost a kvalitu života klientů
s demencí způsobenou nadužíváním alkoholu. Pracovníci se zaměřují na obnovení, udržení a rozvoj
kognitivních schopností, sociálních návyků a dovedností potřebných pro co největší možnou míru
samostatnosti klientů v jejich každodenním životě. Pracujeme s možností přesunu do návazné služby
s cílovou skupinou pro osoby s etylickou demencí ve vyšším věku, stejně tak s možností dožití klienta
v zařízení v případě nemožnosti jeho přesunu do služby s adekvátní potřebnou mírou podpory.