Teplice nad Metují

Domov Dolní zámek zřizuje Královéhradecký kraj jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je  provozování pobytových služeb sociální péče a to v souladu se zákonem o sociálních službách.

Domov Dolní zámek poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 ZSS.

Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou a s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. Sociální služba je poskytována nepřetržitě, 24 hod. denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem. 

 

Poslání Domova Dolní zámek

Posláním Domova Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu partnerským způsobem osobám, které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci a v současnosti nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu. V důstojném prostředí společně usilujeme o zachování  získání a udržení návyků, schopností a dovedností tak, aby se uživatel postupně co nejvíce přiblížil běžnému a samostatnému způsobu života. Způsob poskytované podpory ve zvláštním režimu je přísně individuální podle stávajících možností uživatele. Nedílnou součástí sociální práce je i zdravotní a ošetřovatelská péče, kdy trvale usilujeme o zvyšování kvality námi poskytované služby.

 

Cílová skupina Domova Dolní zámek

 1. Nad 45 let věku a pochází z Královéhradeckého kraje nebo na něj prokáží vazbu,
 2. Trpí alkoholovou závislostí, která je potvrzena odborníkem a kompenzovaná,
 3. Jejichž soběstačnost je snížena v důsledku alkoholové závislosti,
 4. Ocitli se v nepříznivé sociální situaci, která je důsledkem alkoholové závislosti,
 5. Nejsou schopni svou situaci řešit bez pomoci druhých, a to z důvodů, např.: snížené schopnosti objektivně posoudit svou situaci,  z důvodu omezené soběstačnosti, mají dlouhodobě narušené rodinné a sociální vztahy.
 6. Chtějí svou situaci řešit: mají motivaci k hledání řešení své nepříznivé sociální situace a mají potřebné schopnosti (komunikační, psychické, aj.) samostatně nebo s podporou zlepšit svou situaci a udržet tento zlepšený stav.

 

Cíle služby

 1. Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo eliminováno riziko sociálního vyloučení.
 2. Poskytovat službu tak, aby byli uživatelé vedeni k aktivitě a k převzetí odpovědnosti za svou osobu v adekvátní míře.
 3. Nastavit adekvátní míru podpory v různých fázích služby, prostřednictvím prvků zvláštního režimu.
 4. Pomoci se získáváním dovedností, které by uživatelům umožnily vést samostatný život (komunikační dovednosti, péče o svou osobu, úklid vlastních i společných prostor, příprava stravy a vaření, osobní hygiena atp.).
 

Zásady poskytování služby

 1. Uplatňujeme individuální přístup k uživatelům.
 2. Chráníme práva uživatelů, a to zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod.
 3. Nastavujeme podmínky tak, uživatelé sociální služby mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, aby byla zachována lidská důstojnost a respekt zaměstnanců vůči uživatelům, a to za každé situace.
 4. Spolupracujeme s potřebnými organizacemi, institucemi a úřady.
 5. Uživatelům vykáme, oslovujeme je pane nebo paní, v kombinaci s příjmením.
 6. O uživatelích i cílové hovoříme s úctou a usilujeme tak o destigmatizaci naší cílové skupiny.
 

Kontraindikace poskytování služby

​dle zákona č. 108/2006 Sb.

 

Nepřijímáme občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení.