Teplice nad Metují

Domov Dolní zámek zřizuje Královéhradecký kraj jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je  provozování pobytových služeb sociální péče a to v souladu se zákonem o sociálních službách.

Domov Dolní zámek poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 ZSS.

Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou a s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. Sociální služba je poskytována nepřetržitě, 24 hod. denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem. 

 

Poslání Domova Dolní zámek

Posláním Domova Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu partnerským způsobem osobám, které se z důvodu závislosti převážně na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci a v současnosti nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu. V důstojném prostředí společně usilujeme o zachování, získání a udržení návyků, schopností a dovedností tak, aby se klient postupně co nejvíce přiblížil zpět běžnému způsobu života. Způsob poskytované podpory ve zvláštním režimu je přísně individuální podle stávajících možností klienta. Nedílnou součástí sociální práce je i zdravotní a ošetřovatelská péče, kdy trvale usilujeme o zvyšování kvality námi poskytované služby.

 

Cílová skupina domova se zvláštním režimem

 • Převážně nad 35 let věku a pochází z Královéhradeckého kraje nebo na něj prokáží vazbu,
 • Trpí alkoholovou závislostí, která je potvrzena odborníkem a kompenzovaná,
 • Jejichž soběstačnost je snížena v důsledku alkoholové závislosti,
 • Ocitli se v nepříznivé sociální situaci, která je důsledkem alkoholové závislosti,
 • Nejsou schopni svou situaci řešit bez pomoci druhých, a to z důvodů, např.: snížené schopnosti objektivně posoudit svou situaci, z důvodu omezené soběstačnosti, mají dlouhodobě narušené rodinné a sociální vztahy.
 • Chtějí svou situaci řešit: mají motivaci k hledání řešení své nepříznivé sociální situace a mají potřebné schopnosti (komunikační, psychické, aj.) samostatně nebo s podporou zlepšit svou situaci a udržet tento zlepšený stav.

Cíle služby

 • Napomáhat klientům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo eliminováno riziko sociálního vyloučení.
 • Poskytovat službu tak, aby byli klienti vedeni k aktivitě a k převzetí odpovědnosti za svou osobu v adekvátní míře.
 • Nastavit adekvátní míru podpory v různých fázích služby, prostřednictvím prvků zvláštního režimu.
 • Pomoci se získáváním dovedností, které by klientům umožnily vést samostatný život (komunikační dovednosti, péče o svou osobu, úklid vlastních i společných prostor, příprava stravy a vaření, osobní hygiena atp.).

Zásady poskytování služby

 • Uplatňujeme individuální přístup ke klientům.
 • Chráníme práva klientů, a to zejména v souladu s Listinou základních práva a svobod.
 • Nastavujeme podmínky tak, aby klienti sociální služby mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, aby byla zachována lidská důstojnost a respekt zaměstnanců vůči klientům, a to za každé situace.
 • Spolupracujeme s potřebnými organizacemi, institucemi a úřady.
 • Klientům vykáme, oslovujeme je pane nebo paní, v kombinaci s příjmením.
 • O klientech hovoříme s úctou a usilujeme tak o destigmatizaci naší cílové skupiny.

 

Kontraindikace poskytování služby

​dle zákona č. 108/2006 Sb.

 

Nepřijímáme občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení.