Teplice nad Metují

Domov Dolní zámek zřizuje Královéhradecký kraj jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je  provozování pobytových služeb sociální péče a to v souladu se zákonem o sociálních službách.

Domov Dolní zámek poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 ZSS.

Poskytování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou a s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. Sociální služba je poskytována nepřetržitě, 24 hod. denně, 365 dní v roce, odborným a kvalifikovaným personálem. Kapacita služby je 49 lůžek.

 

Poslání Domova Dolní zámek

Posláním sociální  služby domov se zvláštním režimem, poskytované v Domově Dolním zámku v Teplicích nad Metují, je pomoc s řešením nepříznivé sociální situace spojené se závislostí primárně na alkoholu a podpora v návratu zpět do běžného života těm, kteří nejsou schopni tuto kritickou životní situaci řešit vlastními silami, bez každodenní podpory zvláštního režimu. Při poskytování sociální služby se zvláštním režimem se zaměřujeme na základní sociální poradenství, upevnění a rozvoj schopností a návyků podstatných pro běžný život.

 

Cílová skupina domova se zvláštním režimem:

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
 • osoby zejména od 35 let věku,
 • osoby, které mají bydliště v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královehradecký kraj

 

Cíle služby

 • Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo eliminováno riziko sociálního vyloučení.
 • Poskytovat službu tak, aby byli uživatelé vedeni k aktivitě a k převzetí odpovědnosti za svou osobu v adekvátní míře.
 • Nastavit adekvátní míru podpory v různých fázích služby, prostřednictvím prvků zvláštního režimu.
 • Pomoci se získáváním dovedností, které by uživatelům umožnily vést samostatný život (komunikační dovednosti, péče o svou osobu, úklid vlastních i společných prostor, příprava stravy a vaření, osobní hygiena atp.).

 

Zásady poskytování služby

 • Zaměstnanci:

a) respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smyšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod nebo jiné postavení a poskytují služby bez jakékoliv diskriminace,

b) chrání důstojnost a lidská práva uživatelů,

c) motivují uživatele k vědomí odpovědnosti za sebe sama,

d) poskytují služby na profesionální úrovni, 

e) uplatňují partnerský přístup založený na důvěře.

 • Je uplatňován individuální přístup k uživatelům. Služby jsou nastavovány individuálně a pružně se přizpůsobují měnícím se potřebám jednotlivých uživatelů.
 • Dodržováním zásad vytváří poskytovatel podmínky, za kterých uživatelé sociální služby mohou uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Uživatelům pracovníci vykají, oslovují je slovním spojením pane/í a příjmením.
 • Pracovníci Domova Dolní zámek vždy hovoří o své profesi a svých uživatelích s úctou.

 

Kontraindikace poskytování služby

​dle zákona č. 108/2006 Sb.

 

Nepřijímáme občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení.