Teplice nad Metují

Na Oddělení se zvýšenou péčí se zaměřujeme na poskytování komplexní sociální práce a péče osobám
žijícím se závislostí na alkoholu nebo jiných drogách, osobám s duální diagnózou a klientům, kteří
se obtížně přizpůsobují standardnímu režimu. Cílem je podpora těchto klientů v osvojování si pocitu
vlastní zodpovědnosti, orientaci v běžných denních činnostech a akceptaci systému.

Typický klient:

 • Osoba, která opakovaně neobstála v jiných typech služeb.
 • Osoba obtížně se přizpůsobující režimu a pravidlům, osoba obtížně spolupracující.
 • Osoba s odmítavým postojem k nabízeným činnostem a aktivitám, nebo osoba s náročnými
  projevy chování.
 • Osoba s potřebou individuálního přístupu a dalších specifických potřeb.
 • Možnost využití kompenzačních pomůcek pro osoby s horším zdravotním stavem či omezenou
  mobilitou.
 • Osoba omezená ve svéprávnosti v různých oblastech života.
 • Osoba s potřebou ošetřovatelské péče.

Činnosti na oddělení:

 • Poskytování individuálně přizpůsobené podpory a sociální práce s možností využití prvků
  zvláštního režimu.
 • Podpora klientů v osvojování si absentujícího pocitu zodpovědnosti, orientaci v běžných
  denních činnostech a příprava na návrat do původního prostředí nebo přechod do vhodné
  návazné služby.
 • Pomoc v oblastech sebeobsluhy, sebepéče, sociálních vztahů, hospodaření s financemi
  a zdravotního stavu.
 • Uplatňování komplexního a multidisciplinárního přístupu.
 • Možné využití kompenzačních pomůcek pro klienty s horším zdravotním stavem či sníženou
  mobilitou.
 • Bydlení komunitního charakteru s důrazem na vytváření bezpečného prostředí v maximálně
  dvoulůžkových pokojích pro zajištění bezpečnosti všech klientů i pracovníků.

Smysl práce: Práce na Oddělení se zvýšenou péčí má za cíl zlepšit kvalitu života klientů tím, že jim
poskytne potřebnou péči a podporu potřebnou k překonání důsledků plynoucích ze závislostí a dalších
potíží souvisejících s dalším duševním onemocněním. Pracovníci se snaží klientům poskytnout nástroje
potřebné k vedení zodpovědnějšího a samostatnějšího života, přičemž je kladen důraz na respekt
a empatii ke každému jednotlivému klientovi a jeho životnímu příběhu.
Práce na oddělení klade důraz na individuální potřeby každého klienta, snaží se o zajištění příznivého
prostředí pro jejich uzdravení a rehabilitaci, a připravuje je na další kroky v jejich procesu zotavení
a možné integrace zpět do společnosti.