Teplice nad Metují

Resocializační byty nabízejí podporu a služby osobám s dlouhodobě kompenzovanou závislostí
na alkoholu, které mají přání, vůli a možnost vrátit se k běžnému způsobu života. Cílem je posílit jejich
pocit zodpovědnosti, sebeúcty, sociální dovednosti, samostatnost a nezávislost, a podpořit jejich další
individuální rozvoj. Byty slouží jako přechodné bydlení a tréninkové prostředí pro návrat
do společnosti.

Typický klient:

 • Osoba přicházející přímo z detoxifikace, z léčebny nebo z dalších oddělení naší služby.
 • Osoba se získanými osobnostními deficity z důvodu závislosti, která dočasně není schopna
  fungovat ve svém přirozeném sociálním prostředí ani za podpory terénních či ambulantních
  služeb.
 • Osoba s dlouhodobým náhledem na abstinenci, která však z různých důvodů není schopna
  obstát v jiných typech služeb.
 • Osoba s nedostatečným náhledem na vlastní zdravotní a psychický stav, vyžadující
  permanentní dohled a podporu.
 • Osoba potřebující dlouhodobou podporu v prostředí bez alkoholu či drog prostřednictvím
  prvků zvláštního režimu a spolupráce s adiktologem.
 • Osoba s potřebou komplexní sociální práce zaměřené na získání či znovu nabytí sociálních
  návyků a návrat k běžnému způsobu života.
 • Možnost využití kompenzačních pomůcek pro osoby s horším zdravotním stavem či omezenou
  mobilitou.
 • Osoba omezená ve svéprávnosti v různých oblastech života.

Činnosti na oddělení:

 • Poskytování dohledu a podpory při samostatném bydlení.
 • Pomoc při zvládání každodenních činností a sebeobsluhy.
 • Podpora ve zlepšování sociálních dovedností a samostatnosti klientů.
 • Organizace aktivit a programů zaměřených na posílení sebeúcty, individuální rozvoj a výplň
  volného času.
 • Motivace klientů k samostatnému rozhodování a uvědomování si zodpovědnosti za vlastní
  život.
 • Uplatňování komplexního a multidisciplinárního přístupu.

Smysl práce na oddělení: Práce v resocializačních bytech si klade za cíl poskytnout klientům
podporující prostředí a nástroje potřebné pro jejich úspěšný návrat do společnosti či samostatnému
bydlení. Klíčovým cílem je zlepšit jejich sociální situaci, podpořit rozvoj dovedností potřebných pro
samostatný život a pomoci jim vytvořit zdravý životní styl bez závislosti.