Teplice nad Metují

 

Poslání Domova Dolní zámek

Posláním Domova
Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu partnerským způsobem osobám,
které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální
situaci a v současnosti nejsou schopny žít bez každodenní podpory
zvláštního režimu. V důstojném prostředí společně usilujeme o zachování  získání a udržení návyků, schopností a
dovedností tak, aby se uživatel postupně co nejvíce přiblížil běžnému a
samostatnému způsobu života. Způsob poskytované podpory ve zvláštním režimu je
přísně individuální podle stávajících možností uživatele. Nedílnou součástí
sociální práce je i zdravotní a ošetřovatelská péče, kdy trvale usilujeme o
zvyšování kvality námi poskytované služby.

 

Cílová skupina Domova Dolní zámek

       1.    Nad 45 let věku
a pochází z Královéhradeckého kraje nebo na něj prokáží vazbu,

       2.    Trpí
alkoholovou závislostí,
která je
potvrzena odborníkem a kompenzovaná,

       3.    Jejichž
soběstačnost je snížena v důsledku alkoholové závislosti,

       4.    Ocitli se
v nepříznivé sociální situaci, která je důsledkem alkoholové závislosti,

      5.    Nejsou schopni
svou situaci řešit bez pomoci druhých, a to z důvodů, např.:
snížené schopnosti objektivně posoudit svou
situaci,  z důvodu     omezené
soběstačnosti, mají dlouhodobě narušené rodinné a sociální vztahy.

       6.    Chtějí svou
situaci řešit:
mají motivaci
k hledání řešení své nepříznivé sociální situace a mají potřebné
schopnosti (komunikační, psychické, aj.) samostatně nebo s podporou
zlepšit svou situaci a udržet tento zlepšený stav.

 

Cíle služby

1.    Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře
zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti
tak, aby bylo eliminováno riziko sociálního vyloučení.

2.    Poskytovat službu tak, aby byli uživatelé vedeni
k aktivitě a k převzetí odpovědnosti za svou osobu v adekvátní
míře.

3.    Nastavit adekvátní míru podpory v různých fázích
služby, prostřednictvím prvků zvláštního režimu.

4.    Pomoci se získáváním dovedností, které by uživatelům
umožnily vést samostatný život (komunikační dovednosti, péče o svou osobu,
úklid vlastních i společných prostor, příprava stravy a vaření, osobní hygiena
atp.)
.

 

Zásady poskytování
služby

1.    Uplatňujeme individuální přístup k uživatelům.

2.    Chráníme práva uživatelů, a to zejména v souladu s
Listinou základních práv
a svobod.

3.    Nastavujeme podmínky tak, uživatelé sociální služby
mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, aby
byla zachována lidská důstojnost a respekt zaměstnanců vůči uživatelům, a to za
každé situace.

4.    Spolupracujeme s potřebnými organizacemi,
institucemi a úřady.

5.    Uživatelům vykáme, oslovujeme je pane nebo paní,
v kombinaci s příjmením.

6.    O uživatelích i cílové hovoříme s úctou a
usilujeme tak o destigmatizaci naší cílové skupiny.

 

Kontraindikace
poskytování služby

​dle zákona č.
108/2006 Sb.

 

Nepřijímáme
občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení v lůžkovém zdravotnickém
zařízení.