Teplice nad Metují

 

Poslání Domova Dolní zámek

Posláním Domova Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu partnerským způsobem osobám, které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci a v současnosti nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu. V důstojném prostředí společně usilujeme o zachování  získání a udržení návyků, schopností a dovedností tak, aby se uživatel postupně co nejvíce přiblížil běžnému a samostatnému způsobu života. Způsob poskytované podpory ve zvláštním režimu je přísně individuální podle stávajících možností uživatele. Nedílnou součástí sociální práce je i zdravotní a ošetřovatelská péče, kdy trvale usilujeme o zvyšování kvality námi poskytované služby.

 

Cílová skupina Domova Dolní zámek

       1.    Nad 45 let věku a pochází z Královéhradeckého kraje nebo na něj prokáží vazbu,

       2.    Trpí alkoholovou závislostí, která je potvrzena odborníkem a kompenzovaná,

       3.    Jejichž soběstačnost je snížena v důsledku alkoholové závislosti,

       4.    Ocitli se v nepříznivé sociální situaci, která je důsledkem alkoholové závislosti,

      5.    Nejsou schopni svou situaci řešit bez pomoci druhých, a to z důvodů, např.: snížené schopnosti objektivně posoudit svou situaci,  z důvodu     omezené soběstačnosti, mají dlouhodobě narušené rodinné a sociální vztahy.

       6.    Chtějí svou situaci řešit: mají motivaci k hledání řešení své nepříznivé sociální situace a mají potřebné schopnosti (komunikační, psychické, aj.) samostatně nebo s podporou zlepšit svou situaci a udržet tento zlepšený stav.

 

Cíle služby

1.    Napomáhat uživatelům v co nejvyšší možné míře zapojovat se do běžného života společnosti, s ohledem na jejich schopnosti tak, aby bylo eliminováno riziko sociálního vyloučení.

2.    Poskytovat službu tak, aby byli uživatelé vedeni k aktivitě a k převzetí odpovědnosti za svou osobu v adekvátní míře.

3.    Nastavit adekvátní míru podpory v různých fázích služby, prostřednictvím prvků zvláštního režimu.

4.    Pomoci se získáváním dovedností, které by uživatelům umožnily vést samostatný život (komunikační dovednosti, péče o svou osobu, úklid vlastních i společných prostor, příprava stravy a vaření, osobní hygiena atp.).

 

Zásady poskytování služby

1.    Uplatňujeme individuální přístup k uživatelům.

2.    Chráníme práva uživatelů, a to zejména v souladu s Listinou základních práv
a svobod.

3.    Nastavujeme podmínky tak, uživatelé sociální služby mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, aby byla zachována lidská důstojnost a respekt zaměstnanců vůči uživatelům, a to za každé situace.

4.    Spolupracujeme s potřebnými organizacemi, institucemi a úřady.

5.    Uživatelům vykáme, oslovujeme je pane nebo paní, v kombinaci s příjmením.

6.    O uživatelích i cílové hovoříme s úctou a usilujeme tak o destigmatizaci naší cílové skupiny.

 

Kontraindikace poskytování služby

​dle zákona č. 108/2006 Sb.

 

Nepřijímáme občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení.